Tips och inspiration för dig inom HR

Kunskapsbank (arkiv)

Här hittar du fler artiklar inom området Compensation & Benefits.

4 tips vid befattningsvärdering

4 tips vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering görs för att bedöma en befattnings tyngd, komplexitet och påverkan på verksamheten. Här är 4 tips som kan vara till hjälp om cheferna som involveras inte arbetat med befattningsvärdering tidigare.

Lönekartläggning: Analysera mera

Lönekartläggning: Analysera mera

I samband med lönekartläggning när all data finns tillgänglig är det ett utmärkt tillfälle för HR att undersöka fler aspekter av företagets lönesättning.

Lönekartläggning: Villkor, förmåner och praxis

Lönekartläggning: Villkor, förmåner och praxis

En viktig del i en lönekartläggning, utöver kartläggning och analys av löneskillnader, är att gå igenom företagets riktlinjer och policydokument gällande löner och andra anställningsvillkor.

Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering

Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering handlar om att värdera olika arbetens tyngd. Resultatet ger en intern hierarkisk struktur och underlag för att kunna sätta rätt löner. Denna enkla modell hjälper cheferna på rätt spår i värderingen.

Inför lönerevision 2020 – checklista för HR

Inför lönerevision 2020 – checklista för HR

Nästa års lönerevision närmar sig och förberedelser behöver göras för att säkerställa en smidig och framgångsrik process. Vi har sammanställt en checklista som vi hoppas kan hjälpa dig och ditt HR-team i arbetet.

Välj rätt metod för arbetsvärdering

Välj rätt metod för arbetsvärdering

Arbetsvärdering, eller befattningsvärdering som det också kallas, ger en bild av olika arbetens tyngd inom organisationen. Resultatet används bl.a. för jobbarkitektur och gruppering av likvärdiga arbeten vid lönekartläggning.

Implementering av HR-system: Klart ✓

Implementering av HR-system: Klart ✓

Genom att implementera ett HR-system kan processer effektiviseras och information och beslut kvalitetssäkras. Men det krävs en tydlig intern organisation och en hel del jobb för att få allt att fungera. Här följer några tips på vad du kan tänka på.

Utvärdera årets lönerevision

Utvärdera årets lönerevision

När årets lönerevisionsprocess är avslutad är det bra att i närtid utvärdera arbetet. Vilka framgångsfaktorer och utvecklingsområden kan identifieras? Vilka lärdomar tar vi med oss? Här har du tips på frågor att ställa i utvärderingen.

Analysera resultatet av årets lönerevision

Analysera resultatet av årets lönerevision

När cheferna är klara med lönerevisionen är det HR:s uppgift att analysera resultatet. Det är viktigt att säkerställa att företaget följer policys och riktlinjer och att resultatet är i linje med organisationens belöningsstrategi.

Implementering av HR-system: Kravspecifikation och governance

Implementering av HR-system: Kravspecifikation och governance

Inför implementering av ett nytt HR-system är det viktigt att ta fram en tydlig kravspecifikation. Hur ska HR-systemet användas? Vilka processer ska det stödja? Vilka effekter vi ni uppnå? Se även över organisationens governance.

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision?

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision?

För att den årliga lönerevisionen ska bli en smidig och lyckad process är det viktigt att cheferna känner sig trygga, både med hur lönerevisionen går till och med de beslut de fattar gällande lönejusteringar. Här följer några tips om hur HR kan stötta cheferna.

Årsplan för HR – med fokus på C&B processerna

Årsplan för HR – med fokus på C&B processerna

Nytt år, nya möjligheter och ett bra tillfälle att få interna strukturer och stödsystem på plats. För dig som arbetar inom HR och ansvarar för processer inom Compensation & Benefits har vi satt samman en årsplan som visar de viktigaste aktiviteterna under året.

Checklista – design och implementering av bonusprogram

Checklista – design och implementering av bonusprogram

Bonus används som styrmedel, för att tydliggöra prioriteringar och motivera medarbetare och chefer att prestera bättre. Här är en checklista som hjälper dig med strategi, design och implementering av bonusprogram.

Checklista – så skapar du en lönepolicy

Checklista – så skapar du en lönepolicy

En lönepolicy säkerställer att det finns ett gemensamt sätt att se på belöning och löneutveckling inom organisationen. Rätt utformad och implementerad ger policyn ett viktigt stöd till cheferna i arbetet med lönesättning.

Vad avgör löneintervallet för ett visst jobb?

Vad avgör löneintervallet för ett visst jobb?

När företagets lönestruktur ska bestämmas och löneintervallen för olika arbeten ska sättas kan man behöva ta hänsyn till ett antal olika faktorer. Befintliga löner, marknadslöner, företagets lönepolicy etc.