Vad påverkar löneintervallet för en befattning?

Löneintervall, även kallat lönespann, är ett sätt att visa lägsta och högsta möjliga lön för olika befattningar inom organisationen. Löneintervall ger flexibilitet i lönesättningen och möjliggör anpassning av löner efter medarbetarnas erfarenhet och prestation. 

När man inom företaget tar fram löneintervall för olika befattningar är det 4 faktorer som man bör ta hänsyn till.

1. Befintliga löner påverkar löneintervallet

Löneintervallet för respektive befattning behöver vara realistiskt i förhållande till befintliga löner eftersom det skapar förväntningar hos både chefer och medarbetare om vilken löneutveckling som är möjlig.

Utvärdera löneläget för olika befattningar:

  • Vad betalar ni i lön idag?
  • Vad kommer ni behöva betala i framtiden för att attrahera rätt medarbetare?

2. Löneintervall bör ta hänsyn till marknadslöner

Ingen arbetsgivare vill vara den som har de lägsta lönerna. Om lönerna ligger lägre än marknaden i stort kan företaget få problem att rekrytera och behålla rätt medarbetare. På samma sätt finns det ingen anledning att erbjuda alltför höga löner.

Marknadslönen för en viss befattning är därför en viktig indikator för lönespannet. Här kan ni använda marknadsdata för att se på vilken nivå ni bör ligga.

Som arbetsgivare måste ni utvärdera vilken lönenivå som är rätt för er för att kunna attrahera och behålla rätt kompetens.

📍 LÄR DIG MER OM LÖNESÄTTNING

”Lönesättning för HR” ger dig och ditt HR-team rätt kompetens för att stötta era chefer i frågor om lönesättning.

Utbildningen ger svar på frågor som:

  • Vad är rätt lönenivå för en medarbetare?
  • Vad är rimliga löneskillnader mellan medarbetare som har samma befattning?
  • Hur arbetar man med lönespann kopplat till rekrytering och lönerevision?

Läs mer →

3. Företagets ekonomi styr utvecklingen

God ekonomi är en förutsättning för arbetsgivare som vill ha konkurrenskraftiga löner. Företagets resurser påverkar till stor del vilka löner man kan och vill betala sina medarbetare.

Samtidigt behöver ni ta hänsyn till vilket löneanspråk som nyanställda kräver för en viss roll. I tider av sämre ekonomiskt läge är det därför relevant att utvärdera era befintliga löneintervall.

Om företaget har svårt att matcha marknadslönerna går det istället att arbeta med förmåner och andra belöningar för att jobberbjudandet ska vara attraktivt. I vilken mån detta är möjligt beror på hur lätt eller svårt det är att rekrytera den kompetens ni behöver.

4. Företagets lönepolicy – så påverkar det löneintervallet

Företagets syn på lön och löneutveckling påverkar i hög grad företagets lönestruktur och löneintervall för respektive befattning. I er lönepolicy bör det framgå hur vill ert företag ligga lönemässigt i förhållande till konkurrenter och andra likvärdiga företag på marknaden.

Viktiga frågor innan ni beslutar om löneintervall för en befattning:

  • Har ni beslutat att matcha marknadsmedianen?
  • Vill eller måste ni som företag vara marknadsledande för att kunna attrahera rätt talanger?
  • Behöver ni betala mer för att ni inte erbjuder bonus?
  • Väljer ni att erbjuda andra förmåner istället för höga löner?

 

Ta fram löneintervall för hela eller delar av organisationen

Gör det enkelt för dig genom att testa vårt HR-verktyg för lönestruktur och lönespann. Här kan du använda intern lönedata och/eller marknadsdata för att ta fram lämpliga löneintervall för olika befattningar i organisationen.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att benchmarka er lönestruktur.

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.