Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision?

För att den årliga lönerevisionen ska bli en smidig och lyckad process är det viktigt att cheferna känner sig trygga, både med hur lönerevisionen går till och med de beslut de fattar gällande lönejusteringar. Här följer några tips om hur HR kan stötta cheferna inför och under lönerevisionen.

 

1. Tydligt ägarskap

Det är viktigt att cheferna tar ägarskap över processen och ansvar för vad som kommuniceras till medarbetarna. Ett vanligt missnöje bland medarbetare handlar nämligen om att chefen lägger ansvaret hos HR eller ledningen.

För att hantera attityder och förväntningar är det klokt att vara öppen kring hur förutsättningarna ser ut, hur företaget ser på lön och belöning, vilka prestationer som ligger till grund för ny lön samt vad medarbetarna kan förvänta sig. Här kan HR stötta cheferna att vara tydliga i kommunikationen.

2. Flytta fokus

Genom att hjälpa cheferna att flytta fokus från lönerevisionen och börja jobba med lön och belöning som en del av vardagen kommer lönesättningen bli enklare för cheferna.

Med kontinuerliga avstämningar får cheferna en bra bild över vad medarbetarna presterar, vilket stärker deras självförtroende gällande prestationsbedömningen. Medarbetarna upplever att chefen kan göra en rättvis bedömning och har fått kontinuerlig återkoppling under året vilket gör att deras förväntningar blir realistiska och resultatet kommer inte som en överraskning.

HR har även en viktig uppgift att hjälpa cheferna att se på belöning i ett vidare perspektiv och belöna medarbetarna på annat sätt än bara med lön.

3. Tydliggör ramarna

HR behöver vara tydliga med ramarna för årets lönerevision. Förutom budget så bör det framgå om den senaste lönekartläggningen resulterat i lönejusteringar som behöver tas hänsyn till eller om företaget av annan anledning har beslutat att prioritera någon grupp medarbetare.

4. Utbilda

Det är viktigt att lönesättande chefer känner sig trygga i hur en lönerevision genomförs, steg i processen, gällande avtal, rutiner kring förhandlingar med facket, principer för lönesättning m.m. Undersök hur behovet ser ut hos era chefer och överväg att utbilda cheferna.

5. Användbara verktyg och modeller

Genom att visa cheferna verksamhetens övergripande lönestruktur och förklara hur företaget tänker kring löneintervall/lönespann skapas bättre förståelse kring lönesättning.

HR kan utmana cheferna att våga differentiera mer och kan som stöd för det använda modellen nedan. Modellen sammanför löneläget (compa-ratio) med prestationsnivåerna.

  • De som presterar bra men redan ligger högt i lön bör får måttlig löneökning.
  • De som ligger lågt i lön och presterar bra bör ha hög löneökning.
  • De som presterar enligt förväntan bör få löneökning i linje med budget.
  • De som ligger lågt i lön och underpresterar bör få begränsad eller ingen löneökning alls (om inte kollektivavtalet anger ett min påslag). För dessa medarbetare behövs istället en utvecklingsplan som gör det möjligt för dem att prestera bättre framåt.

 

6. Checklista för lönesamtal

HR kan sammanställa en checklista som ger cheferna struktur och stöd i lönesamtalet. Förutsättningarna för tydlighet och kvalitet i samtalet ökar. Likaså ökar chansen att samtalet sker utifrån samma utgångspunkter för samtliga medarbetare oavsett vem som är lönesättande chef.

7. Skapa förutsättning för dialog

Att skapa forum för och uppmuntra cheferna att prata om hur de tolkar lönekriterierna, bedömer medarbetarnas prestation och tänker kring löneökning kopplat till det underlättar chefernas arbete och ökar förutsättningarna för samstämmigt agerande bland cheferna.

8. Tydliggör förväntningar

Det skapas lätt förväntningar från olika håll i samband med en lönerevision. Cheferna har förväntningar på organisationen, organisationen och medarbetarna har förväntningar på chefen och chefen har förväntningar på sig själv. HR kan hjälpa till att tydliggöra olika förväntningar, se till att de läggs på en rimlig nivå och att det finns ett långsiktigt tänk kring löneutveckling inom organisationen. Kommunikation är nyckeln!

 

Fler artiklar om lönerevision

Analysera resultatet av årets lönerevision →

Utvärdera årets lönerevision →

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.