4 tips vid befattningsvärdering

12 okt, 2020

Befattningsvärdering görs för att bedöma en befattnings tyngd, komplexitet och påverkan på verksamheten, och ger bland annat underlag för att kunna sätta rätt lön. Oftast intervjuas chefen om befattningen och om chefen inte arbetat med befattningsvärdering tidigare behöver man vara extra konkret i sina frågeställningar.

Här följer 4 tips för dig som jobbar inom HR och har i uppdrag att göra befattningsvärdering inom din organisation.

1.
Det är lätt att en chef hamnar i en bedömning av personen som innehar den aktuella befattningen och inte befattningen i sig. För att hjälpa chefen att skifta fokus så det kan bli en mer neutral bedömning av befattningen, kan du be chefen tänka sig att personen som nu har befattningen slutar och chefen behöver rekrytera en ny person till samma befattning.

Läs också artikeln Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering »

 

2.
Om du har svårt att få grepp om erfarenheten som krävs för en befattning, prata igenom hur en karriär ser ut till den befattning som diskuteras.

Exempel:
Du ska befattningsvärdera en ekonomichef på ett affärsområde och chefen säger att minst 20 år erfarenhet behövs för rollen. Ta ett steg tillbaka och prata igenom hur en karriär ser ut upp till befattningen. Exempelvis, befattningen kräver sannolikt en ekonomexamen i grunden. Kanske ett första jobb efter examen som redovisningsekonom. Därefter verksamhetsnära controller under ett par år. En chefstjänst inom redovisning / controlling och därefter ekonomichef för divisionen. Då landar vi på 2 + 3 + 3 = 8 års erfarenhet snarare än 20 år.

 

3.
Om chefen har svårt att bedöma om två befattningar är på samma nivå eller inte, fråga chefen om någon av medarbetarna som nu har befattningarna skulle uppfatta det som en promotion eller demotion om de skulle byta jobb med den andre. Det brukar ofta ge chefen en tydlig bedömningsgrund om befattningarnas relativa tyngd.

 

4.
Ibland har chefer har svårt särskilja befattningar och vidhåller att de är på samma nivå eftersom de kanske sitter i samma ledningsgrupp. Ställ frågan om chefen skulle sätta samma lön på båda personerna som en öppning för att diskussion av eventuella skillnader av befattningarna. Lönen i sig beror naturligtvis på typ av arbete, men frågan är en utmanande fråga för att stimulera diskussion.

 

RewardSmarters konsult Mattias Klefbäck har lång erfarenhet av befattningsvärdering, kontakta oss om du behöver hjälp i din organisation.

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Men hur gör man i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den med chefer och medarbetare? Här ger vi några tips.