Checklista – så skapar du en lönepolicy

8 jan, 2019

En lönepolicy säkerställer att ni som arbetsgivare har en ansvarsfull och rättvis lönesättning och att det finns ett gemensamt sätt att se på belöning och löneutveckling inom organisationen. Rätt utformad och implementerad ger policyn ett viktigt stöd till cheferna i arbetet med lönesättning. Om du är på gång att skapa en lönepolicy eller uppdatera en redan befintlig kan du använda dig av följande områden och frågor som utgångspunkt för innehållet.

 

1. Företagets affärsidé, övergripande mål och kultur

Vad är fokus för företagets verksamhet? Vilka resultat vill företaget uppnå på kort och lång sikt? Vilka faktorer är avgörande för framgång? Hur vill företaget uppfattas av kunderna? Vilken kultur vill företaget skapa? Hur påverkar det företagets ersättningsformer?

2. Marknadsposition

Hur vill företaget ligga till lönemässigt i förhållande till konkurrenter och andra likvärdiga företag på marknaden? Strävar företaget efter att betala bland de högsta på marknaden eller ligga på median? Vad krävs för att företaget ska ta den position på marknaden som företaget vill ha?

3. Ersättningsformer

Vilka ersättningsformer tillämpas i företaget: fast lön, rörlig lön, bonus, förmåner? Är det lika för alla eller skiljer det mellan olika grupper av medarbetare/chefer?

4. Lönesättning

Hur ser lönekriterierna ut? Vilka beteenden vill företaget stimulera och stärka?
Hur sätts lönen vid rekrytering? Process och beslutanderätt? Har företaget en uttalad strategi gällande nyrekryteringar? Hur påverkar det lönerna?
Hur justeras lönen vid lönerevision, förändringar i arbetsuppgifter/ansvar?
Hur åtgärdar ni skevheter i lönesättning som identifieras vid lönekartläggning eller annan analys?

5. Ansvarsområden och tidsplan

Vem har ansvar för vad i företagets årliga löneprocesser? När under året sker de olika aktiviteterna?

Exempel

  • Företagsledningen fastställer riktlinjer, tar ett helhetsgrepp om lönestrukturen och ansvarar för att eliminera osakliga löneskillnader.
  • Respektive chef ansvarar för den individuella lönesättningen för sina medarbetare. Håller utvecklings- och lönesamtal.
  • Lönesättningen samordnas enligt ”farfarsprincipen”, vilket innebär att chefen stämmer av löneförslagen med sin chef. Detta för att säkerställa att företagets lönesättningsprinciper följs.
  • HR och företagsledningen bevakar att lönesättningen sker i enlighet med rådande lönepolicy.

6. Förankring och uppföljning av lönepolicyn

Hur sker förankring av lönepolicyn? Hur ska företaget kommunicera kring syfte och innehåll? Behöver cheferna utbildas? Hur sker uppföljning för att se hur policyn efterlevs i organisationen? Hur kan HR stötta cheferna?

7. Utvärdering och utveckling

Om det sker förändringar i verksamheten eller i omvärlden som bör avspeglas i lönepolicyn, hur ser processen ut för utveckling/ändring av policyn?

 

Behöver du hjälp med att ta fram en ny eller utveckla en redan befintlig lönepolicy? Hör av dig till oss så bokar vi ett möte »

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Men hur gör man i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den med chefer och medarbetare? Här ger vi några tips.