Analysera resultatet av årets lönerevision

4 apr, 2019

Lönerevision resultat

När cheferna är klara med sina förslag på löneökningar för sina medarbetare är det HR:s uppgift att analysera resultatet. Det är viktigt att säkerställa att företaget följer policys och riktlinjer och att resultatet är i linje med organisationens belöningsstrategi.

Förslag på analyser

  • Håller vi oss inom budget?
  • Har de personer som är fackligt anslutna fått det som utlovats?
  • Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män?
  • Hur ser fördelningen ut mellan olika avdelningar/affärsområden?
  • Har företagets nyckelpersoner och de som har nyckelkompetenser fått löneökning som är i linje med lönesättningsstrategin?
  • Har grupper eller individer som identifierats som prioriterade, t.ex. i en lönekartläggning, fått löneökning enligt rekommendation?
  • Hur ser löneökningarna ut kopplat till relativt löneläge och prestation?
  • Har cheferna tillämpat rekommendationerna i framtagen lönerevisionsmatris?

 

TIPS!
Genomför analyserna innan lönerevisionen fastställs så att eventuella skevheter kan rättas till.

 

Fler artiklar om lönerevision

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision? →

Utvärdera årets lönerevision →

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Men hur gör man i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den med chefer och medarbetare? Här ger vi några tips.