Analysera resultatet av årets lönerevision

4 apr, 2019

Lönerevision resultat

När cheferna är klara med sina förslag på löneökningar för sina medarbetare är det HR:s uppgift att analysera resultatet. Det är viktigt att säkerställa att företaget följer policys och riktlinjer och att resultatet är i linje med organisationens belöningsstrategi.

Förslag på analyser

  • Håller vi oss inom budget?
  • Har de personer som är fackligt anslutna fått det som utlovats?
  • Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män?
  • Hur ser fördelningen ut mellan olika avdelningar/affärsområden?
  • Har företagets nyckelpersoner och de som har nyckelkompetenser fått löneökning som är i linje med lönesättningsstrategin?
  • Har grupper eller individer som identifierats som prioriterade, t.ex. i en lönekartläggning, fått löneökning enligt rekommendation?
  • Hur ser löneökningarna ut kopplat till relativt löneläge och prestation?
  • Har cheferna tillämpat rekommendationerna i framtagen lönerevisionsmatris?

 

TIPS!
Genomför analyserna innan lönerevisionen fastställs så att eventuella skevheter kan rättas till.

 

Fler artiklar om lönerevision

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision?

Utvärdera årets lönerevision

Exceltips för HR – 2

Exceltips för HR – 2

Nu är tre nya Exceltips för HR publicerade i vår kunskapsbank. Vi går bland annat igenom en av de mest användbara funktionerna i Excel – formeln Om, och den kraftfulla funktionen Ersätt.

Exceltips för HR – 1

Exceltips för HR – 1

Nu är våra första videos med Exceltips för HR publicerade i kunskapsbanken. Vi börjar med ”the basics” och kommer fylla på med mer avancerande funktioner och formler längre fram.

4 tips vid befattningsvärdering

4 tips vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering görs för att bedöma en befattnings tyngd, komplexitet och påverkan på verksamheten. Här är 4 tips som kan vara till hjälp om cheferna som involveras inte arbetat med befattningsvärdering tidigare.