Analysera resultatet av årets lönerevision

När cheferna är klara med sina förslag på löneökningar för sina medarbetare är det HR:s uppgift att analysera resultatet. Det är viktigt att säkerställa att företaget följer policys och riktlinjer och att resultatet är i linje med organisationens belöningsstrategi.

Förslag på analyser

  • Håller vi oss inom budget?
  • Har de personer som är fackligt anslutna fått det som utlovats?
  • Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män?
  • Hur ser fördelningen ut mellan olika avdelningar/affärsområden?
  • Har företagets nyckelpersoner och de som har nyckelkompetenser fått löneökning som är i linje med lönesättningsstrategin?
  • Har grupper eller individer som identifierats som prioriterade, t.ex. i en lönekartläggning, fått löneökning enligt rekommendation?
  • Hur ser löneökningarna ut kopplat till relativt löneläge och prestation?
  • Har cheferna tillämpat rekommendationerna i framtagen lönerevisionsmatris?

 

TIPS!
Genomför analyserna innan lönerevisionen fastställs så att eventuella skevheter kan rättas till.

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.