Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevisionsprocess är avslutad är det bra att i närtid utvärdera arbetet. Vilka framgångsfaktorer och utvecklingsområden kan ni identifiera? Vilka lärdomar tar ni med er till nästa års lönerevision?

De flesta företag gör en årlig lönerevision, vilket innebär någon form av förändring av de anställdas löner. För organisationer med kollektivavtal finns regler för när och hur lönerevisionen ska utföras, medan företag utan kollektivavtal själv bestämmer om och när man gör en lönerevision.

Processen kan utföras manuellt eller med hjälp av ett digitalt verktyg för lönerevision. Med detta sagt brukar de flesta företag börja lönerevisionsprocessen med ett förberedande arbete under hösten, för att under våren kunna sätta nya löner.

Har ni avslutat årets lönerevision? Perfekt, då är det dags att utvärdera lönerevisionsprocessen ur ett organisatoriskt perspektiv.

I denna artikel får du som arbetar inom HR en tydlig checklista med förslag på frågor som ni kan ställa för att utvärdera årets lönerevision utifrån tre perspektiv; chefen, medarbetaren och HR.

Lönerevision från chefernas perspektiv

Lönesättande chefer behöver ha insikt i verksamhetens rutiner för lönesättning och lönerevision. Här är till exempel en lönematris ett bra stöd för att se vilken löneökning som är aktuell för medarbetaren, givet prestation och nuvarande löneläge.

Det är viktigt att chefer får stöd från HR i form av tydliga riktlinjer, men också goda råd kring kommunikation inför, under och efter lönerevisionsprocessen.

Frågor att ställa till chefer i organisationen:

 • Upplever du stödet från HR inför, under och efter lönerevisionsprocessen som tillräcklig?
 • Fick du tillräckligt med information om hur processen för lönerevisionen ser ut?
 • Upplever du att du som chef fick tillräckligt med stödmaterial för att genomföra lönerevisionen?
 • Var beslutsunderlaget för individuella löneökningar till hjälp för dig?
 • Om du gick en utbildning inför lönerevisionen, i vilken mån upplever du att utbildningen bidrog till en smidigare lönerevisionsprocess?

Lönerevision ur ett medarbetarperspektiv

För medarbetaren är lönerevisionen något som startar med ett lönesamtal med sin närmaste chef. Det är inte självklart att lönen ökar varje år beroende på eventuellt kollektivavtal och individuell prestation.

En vanlig utmaning under lönerevisionen är om en eventuell löneökning motsvarar medarbetarens förväntningar. Här kan en tydlig lönestruktur förenkla den interna kommunikationen så att ni slipper missförstånd.

För medarbetaren är det viktigt att både chef, ledning och HR-avdelningen gemensamt kommunicerar på ett tydligt sätt hur, när och på vilket sätt lönerevisionen genomförs.

Hur upplevde medarbetarna årets lönerevision?

Ta reda på hur medarbetarna upplevde årets lönerevision genom att skicka ut en undersökning internt. Vi har samlat ett antal frågor som ni kan använda för utvärderingen.

Frågor att ställa till samtliga medarbetare:

 • Vad är din upplevelse av lönerevisionsprocessen?
 • Har du i tidigare medarbetarsamtal med din chef fått beskrivet vilka kriterier som påverkar din löneutveckling?
 • Upplever du att lönesamtalet gjorde tydligt hur och i vilken mån du kan påverka din löneutveckling?
 • Hur upplever du kommunikationen kring årets lönerevision från din närmaste chef?
 • Hur upplever du kommunikationen kring årets lönerevision från HR och ledning?
 • Hur blev utfallet av lönerevisionen jämfört med vad du förväntade dig?

Lönerevision ur ett HR-perspektiv

HR har en viktig roll under lönerevisionen, särskilt i form av stöd till chefer och den övriga organisationen. När årets lönerevision är klar följer nästa projekt, men innan dess bör du stanna upp och utvärdera hur arbetet faktiskt fungerade.

Genom att utvärdera er lönerevisionsprocess kan ni tidigt identifiera eventuella förbättringsmöjligheter till nästa år.

Frågor som HR kan använda vid en utvärdering:

Tidsplan och projektledning

 • Höll vi tidsplanen? Om inte, vid vilken tidpunkt brast planeringen?
 • Är det någon del av lönerevisionsprocessen som behöver mer tid nästa år?
 • Hur fungerade projektledningen? Kan vi identifiera en tydlig ägare för samtliga processer?

Kommunikation och samarbeten

 • Hur fungerade samarbetet med organisationens chefer?
 • Var kommunikationen gentemot cheferna tillräcklig?
 • Hur fungerade kommunikationen med eventuell facklig organisation?
 • Var kommunikationen gentemot organisationen och dess medarbetare tillräcklig?
 • Finns det något vi kan göra för att förbättra den interna kommunikationen till nästa år?

Analys av resultat och utvärdering

 • Gör HR löpande analyser för att upptäcka eventuella avvikelser innan lönerevisionen avslutas? Exempel på avvikelser kan vara att chefer inte följt de riktlinjer som företaget har för lönesättning, att individuella prestationer inte påverkar ökningen, eller att man överskrider budget. Hur påverkar dessa justeringar resultatet?
 • Krävs det fler eller andra utbildningsinsatser riktade till chefer inför nästa års lönerevision?
 • Har HR analyserat resultatet av lönerevisionen? Ligger resultatet i linje med verksamhetens belöningsstrategi?
 • Utifrån resultatet av utvärderingen, är företagets lönepolicy tillräckligt förankrad eller behövs ytterligare insatser?

📍

Lär dig mer om HR:s viktiga roll i lönerevisionen

Vår digitala utbildning ”Lönerevision ur ett HR-perspektiv” ger dig rätt kompetens för att stötta cheferna under processen och kvalitetssäkra arbetet.

 Läs mer om utbildningen →

 

Kunskap, tips och nyheter direkt till din inkorg!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

 

Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Att sätta rätt lön är en utmanande uppgift. HR har därför en viktig roll i att stötta cheferna och organisationen i samband med lönesättning. Så hur kan HR prata med chefer om lönesättning? Svaret på det hittar du i denna guide.

Hur gör man en lönekartläggning?

Hur gör man en lönekartläggning?

Få svar på alla dina frågor om lönekartläggning. Detta är en guide för HR som förklarar hur du praktiskt genomför en lönekartläggning.