Utvärdera årets lönerevision

29 apr, 2019

utvärdering lönerevision

När årets lönerevisionsprocess är avslutad är det bra att i närtid utvärdera arbetet. Vilka framgångsfaktorer och utvecklingsområden kan identifieras? Vilka lärdomar tar vi med oss?

Här följer tips på frågor kan användas i utvärderingen:

Tidsplan och projektledning

 • Tidsplanen – höll vi den?
 • Är det någon del av processen som behöver mer tid nästa år?
 • Hur fungerade projektledningen?
 • Var kommunikationen tillräcklig?

Chefernas upplevelse

 • Hur upplevde cheferna stödet från HR?
 • Var informationen och stödmaterialet tillräckligt?
 • Hur upplevdes eventuella utbildningsinsatser?
 • Hur var beslutsunderlaget för individuella löneökningar?

Medarbetarnas upplevelse

 • Hur upplevde medarbetarna lönerevisionsprocessen?
 • Hur var utvecklingssamtalet och lönesamtalet?
 • Hur uppfattades kommunikationen från chefer, HR och ledning?
 • Hur blev utfallet i jämförelse med förväntan?

Resultatet

 • Gjorde HR analyser under lönerevisionen så att eventuella skevheter kunde rättas till innan lönerevisionen avslutades? Gav det resultat?
 • Har HR analyserat det slutliga resultatet av lönerevisionen? Är resultatet är i linje med organisationens belöningsstrategi?

Vägen framåt

 • Går det att identifiera områden som bör prioriteras i utbildningsinsatser för cheferna?
 • Behövs mer/bättre information i stödmaterialet?
 • Utifrån resultatet av utvärderingen, är företagets lönepolicy tillräckligt förankrad eller behövs ytterligare insatser?

 

Fler artiklar om lönerevision

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision? »

Analysera resultatet av årets lönerevision »

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Men hur gör man i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den med chefer och medarbetare? Här ger vi några tips.