En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

27 sep, 2021

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Lönestrukturen visar vad företaget betraktar som rimliga löner för olika befattningar och hjälper cheferna i dialogen med medarbetarna gällande deras lön och löneutveckling.

Hur gör man då i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den?

Hur ser er interna lönestruktur ut idag?

Olika företag har olika utgångsläge utifrån storlek, bransch och ekonomiska förutsättningar. Ett första steg mot en önskvärd lönestruktur för just ditt företag kan vara att undersöka hur löneläget för olika roller ser ut idag.

Sammanställ data för samtliga befattningar, beräkna medellön, median och visa lönespridningen. Det underlättar analysen om du visualiserar resultatet i någon form av tabell eller diagram.

Företagets löneläge i förhållande till marknaden

I nästa steg gör du en jämförelse mot marknaden. Med information om marknadslöneläget för olika befattningar kan ni undersöka hur ni ligger till, betalar ni i nivå med marknaden eller ligger ni över eller under?

Det finns olika leverantörer på marknaden som tillhandahåller marknadslönedata. Vissa tillhandahåller informationen gratis, t.ex. medlemsorganisationer men det är vanligast att företag köper informationen direkt eller deltar i löneundersökningar och får tillgång till lönedata den vägen.

Benchmarking av löner – att tolka och använda marknadsdata →

Marknadslönedata utgör en grund för diskussion om ersättningsnivåer och ger en bra vägledning. När du jämför er lönedata mot marknadsdata kan du använda ett spann, t.ex. +/- 20% av marknadsmedian för befattningen för att få en bild av lönespridning kopplat till individuell lönesättning.

 

Önskvärd lönestruktur för företaget

När du har samlat fakta kring era befintliga löner och marknadslöner för era befattningar är nästa steg att resonera kring lönenivåer, lönespridning, lönerelationer och förhållande till marknadslöneläget. Hur ser det ut idag? Hur konkurrenskraftiga är ni gällande lön? Hur vill ni att det ser ut framåt? Vad är rimligt utifrån företagets förutsättningar och nuläge?

Även här underlättas diskussioner och analysen av att resultatet visualiseras. Rita gärna upp en bild där befattningarna placeras in utifrån löneläge. Visa på löneintervall / lönespann för respektive befattning.

När den önskvärda lönestrukturen jämförs med den faktiska får du en översiktlig bild av potentiella förändringar företaget behöver arbeta med på sikt. Det kan t.ex. handla om att höja lönenivån för en viss befattning som ligger lågt i jämförelse med marknaden eller i relation till annan befattning, hålla tillbaka lönenivån för en annan befattning eller få till tydligare lönespridning kopplat till prestation.

Lönestruktur kopplat till karriär- och löneutveckling

Arbetet med lönestrukturen ger en tydlighet som underlättar mycket av lönesättningen. Det blir tydligt vilka ingångslöner som är rimliga för respektive befattning och vilken löneutveckling som är möjlig inom befattningen. Det är vanligt att en nyanställds lön ligger i den nedre delen av lönespannet. I takt med att medarbetaren utvecklas i rollen, ta till sig ny kunskap och få erfarenhet inom området sker en löneutveckling och ett avancemang inom lönespannet.

Läs artikeln Rätt lön vid rekrytering →

Vid lönerevision kan cheferna ha lönestrukturen och lönespann för respektive befattning som grund för beslut gällande löneökningar och vid samtal med medarbetarna. Företag har lite olika syn på hur transparanta de vill vara gällande lönestrukturen och lönespann gentemot chefer och medarbetare. Vi förordar transparens eftersom det ger cheferna bättre beslutsunderlag för lönesättning.

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.