En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur gör det enklare för verksamheter att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Lönestrukturen visar vad företaget betraktar som rimliga löner för olika befattningar. Den fungerar också som stöd för chefer i samtal om löneutveckling med medarbetare.

Analysera er nuvarande lönestruktur

Olika företag har olika utgångsläge för lönestrukturen, beroende på storlek, bransch och ekonomiska förutsättningar. Ett första steg mot en önskvärd lönestruktur kan vara att undersöka hur löneläget för olika roller ser ut idag.

Sammanställ data för samtliga befattningar, beräkna medellön, median och visa lönespridningen. Genom att visualisera resultatet i någon form av tabell eller diagram blir det enklare att genomföra själva analysen.

Läs också: 4 goda råd inför nästa befattningsvärdering

Företagets löneläge i förhållande till marknaden

I nästa steg gör ni en jämförelse mot marknaden. Marknadslöneläget för olika befattningar ger er en indikation på hur ni ligger till. Är företagets löner i nivå med övriga marknaden, eller ligger ni över eller under?

Marknadslönedata utgör en bra grund för diskussion om ersättningsnivåer och ger vägledning för både chefer och medarbetare. När du jämför intern lönedata mot marknadsdata kan du använda ett spann, t.ex. +/- 20% av marknadsmedian för befattningen för att få en bild av lönespridning kopplat till individuell lönesättning.

Det finns olika leverantörer på marknaden som tillhandahåller marknadslönedata. Vanligast är att företag köper in data eller att organisationen deltar i löneundersökningar och får tillgång till lönedata den vägen.

Önskvärd lönestruktur för företaget

När ni har sammanställt data om era befintliga löner och marknadslöner för samtliga befattningar är det dags för nästa steg. Här behöver ni internt diskutera lönenivåer, lönespridning, lönerelationer och företagets nivå i förhållande till marknadslöneläget. 

  • Hur ser det ut idag? 
  • Hur konkurrenskraftigt är företaget vad gäller lön? 
  • Hur vill ni att lönerna utvecklas över tid? 
  • Vad är rimligt utifrån företagets förutsättningar och nuläge?

Diskussioner och analys av resultatet blir enklare med en visuell presentation. Rita gärna upp en bild där befattningarna placeras in utifrån löneläge. Visa på löneintervall / lönespann för respektive befattning

När den önskvärda lönestrukturen jämförs med den faktiska får ni en översiktlig bild av potentiella förändringar företaget behöver arbeta med på sikt. Det kan till exempel handla om att:

  • höja lönenivån för en viss befattning som ligger lågt i jämförelse med marknaden eller i relation till annan befattning,
  • hålla tillbaka lönenivån för en annan befattning, 
  • få till tydligare lönespridning kopplat till prestation.

Lönestruktur kopplat till karriär- och löneutveckling

Genom att ta fram en tydlig lönestruktur blir också lönesättningen enklare. Ni tydliggör vilka ingångslöner som är rimliga för respektive befattning och vilken löneutveckling som är möjlig inom befattningen. 

Det är vanligt att en nyanställds lön ligger i den nedre delen av lönespannet. I takt med att medarbetaren utvecklas i rollen, tar till sig ny kunskap och ökad erfarenhet, sker en löneutveckling och förflyttning inom lönespannet.

I samband med lönerevisionen kan cheferna använda lönestruktur och lönespann för respektive befattning som grund för beslut gällande löneökningar. Det fungerar också som stöd vid samtal med medarbetarna. 

Företag har lite olika syn på hur transparanta de vill vara gällande lönestrukturen och lönespann gentemot chefer och medarbetare. Vi förordar transparens eftersom det ger cheferna bättre beslutsunderlag för lönesättning.

Skapa lönestruktur och lönespann med RewardSmarters HR-verktyg

Det är lätt att sätta rätt lön när ni har en tydlig lönestruktur som visar vilket lönespann som gäller för olika roller i företaget.

Läs mer →

Skapa lönestruktur och lönespann med RewardSmarters HR-verktyg

Det är lätt att sätta rätt lön när ni har en tydlig lönestruktur som visar vilket lönespann som gäller för olika roller i företaget.

Läs mer →

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.