Privacy Policy

Maj 2018

Din integritet är viktig för oss på RewardSmarter Sweden AB och för att du som besökare på vår webbplats och kund/användare av våra tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna privacy policy/integritetspolicy hur RewardSmarter Sweden AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Genom att använda vår webbplats och/eller våra tjänster godkänner du vår policy.

Personuppgiftsansvarig

I denna policy kallas RewardSmarter Sweden AB, org nr: 559104-6809, för RewardSmarter och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användare eller kund. RewardSmarter ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på vår webbplats, via telefon, e-post, sociala medier eller direkt på utbildningar, seminarier, mässor etc.

RewardSmarter går att nå på följande sätt:
Post: RewardSmarter Sweden AB, Box 5013, 102 41 Stockholm
E-post: info@rewardsmarter.com

Tillämpningsområde för denna integritetspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker, registrerar sig på och/eller skickar meddelande via webbplatserna rewardsmarter.se och lonekartlaggning.nu eller kontaktar oss via sociala medier. Den gäller också vid tecknande av avtal samt nyttjande av våra tjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Data som samlas in och hur den används

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att RewardSmarter ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss. RewardSmarter agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas nedan i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. Som personuppgiftsansvarig har RewardSmarter ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part.

Säkerhet och utlämnande av personuppgifter

RewardSmarter skyddar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. I det fall RewardSmarter lämnar ut personuppgifter till utomstående, t.ex. för administrativa processer gällande e-postutskick, avtal, fakturering etc. är RewardSmarter personuppgiftsansvarig och de leverantörer som RewardSmarter använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa RewardSmarters instruktioner och policys och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av RewardSmarters instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur cookies används

På vår webbplatser används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns olika typer av cookies. Sessions-cookies används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Varaktiga cookies används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

På RewardSmarters webbplatser används även tredjepartscookies för Google Analytics. Google Analytics samlar in statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet är att ge oss en uppfattning om hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra den. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information är endast för oss internt och lämnas inte ut till utomstående.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Länkar

På RewardSmarters webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

RewardSmarter använder direkt marknadsföring via e-post för att ge relevant information och erbjudanden för dig som är kund eller visat intresse för att bli det. Vi marknadsför oss också mot befattningshavare som vi tror kan vara intresserade av våra tjänster.
RewardSmarter följer Marknadsföringslagen och SWEDMA etiska riktlinjer vad gäller direkt marknadsföring.

Rätt att begära information och rättelse

Som registrerad hos RewardSmarter har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om dig och i vilket syfte.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga eller ofullständiga uppgifter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad från våra system under dessa förutsättningar:
  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och RewardSmarter kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post info@rewardsmarter.com.

Personuppgifts-behandling Syftet Kategorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Köp av tjänst Leverera tjänsten Kontakt- och faktureringsuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden
+ 1 år
Enlig lagkrav
Anmälan om abonnemang på tjänst Skapa ett konto för att ge tillgång till tjänsten Inloggningsuppgifter, faktura- och kontaktuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden
+ 1 år
Enlig lagkrav
Besök på webbplats Analys och uppföljning Cookie, IP-adress Webbplats-besökare Intresse-avvägning 14 månader
Anmälan till seminarier etc. Leverera tjänsten Kontaktuppgifter Kunder, potentiella kunder Avtal
Samtycke
Avtalstiden
+ 1 år
Direkt marknadsföring Erbjuda tjänster, information Kontaktuppgifter Kunder Intresse-avvägning Avtalstiden
+ 1 år
Anmälan för nyhetsbrev via webb Leverera tjänsten Kontaktuppgifter Kunder
Potentiella kunder
Samtycke Avtalstid
+ 30 dagar
E-postadresser för direktreklam Marknadsföring E-postadresser Potentiella kunder Intresse-avvägning 30 dagar
Leverantörsregister Kontakta leverantör vid köp/support Kontaktuppgifter Leverantörer Avtal + intresse-avvägning Avtalstiden
+ 1 år
Kontakt via telefon, e-post, sociala medier Underlag samt fullgörande av återkontakt, avtal Kontaktuppgifter Alla kategorier Avtal +
Intresse-avvägning
2 år
Lagring av data i molnet För personuppgifts-ansvariges räkning lagra data Alla kategorier av personuppgifter Alla kategorier Avtal +
Intresse-avvägning
Avtalstiden
+ 1 år
Enlig lagkrav
Backup av lagrad data i molnet Säkerställa tillgång till data i händelse av avsiktlig eller oavsiktlig förlust Alla kategorier av personuppgifter Alla kategorier Avtal +
Intresse-avvägning
1 år efter avtalet upphört
Enlig lagkrav

 

* Kontaktuppgifter inkluderar namn, befattning, företagsadress, telefonnummer och e-post
** Faktureringsuppgifter inkluderar företagsnamn, organisationsnummer, faktureringsadress, referensperson och ref. ID

Ändringar av denna integritetspolicy

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer RewardSmarter att publicera den justerade integritetspolicyn på webbplatsen med information om när ändringarna träder ikraft. Om RewardSmarter genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer vi att informera samtliga som berörs av förändringen via e-post.