Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

En av HR:s roller är att stötta organisationens chefer i samband med lönerevisionen. Med en lönematris är det enkelt att fördela lönebudgeten bland medarbetarna på ett optimalt sätt.

Designa en lönematris som passar er verksamhet

Syftet med en lönematris är att visualisera tänket och pedagogiken i fördelningen av budgetutrymme vid en lönerevision. Grunden är individuell lönesättning och differentiering.

Lönematrisen hjälper lönesättande chefer att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen lägger ni ihop prestationsnivå med relativt löneläge, det vill säga medarbetarens lön i relation till intern lönestruktur och/eller marknadslöneläget.

Vid design av en lönematris kan man välja att ge vägledning i form av till exempel låg, medelhög och hög löneökning. Ni kan också ge tydligare anvisningar med rekommendationer i procent.

Tre exempel på hur en lönematris ser ut

Här nedan följer några olika exempel på hur en lönematris kan se ut.

Alternativ 1: Lönematris som vägledning

Lönematris som vägledning

Alternativ 2: Lönematris med fem prestationsnivåer

Alternativ 3: Lönematris med procentuell fördelning

Som du ser är utgångspunkten i samtliga matriser densamma, även om designen varierar beroende på antal prestationsnivåer och uppdelning av relativt löneläge.

Hur använder ni lönematrisen?

  • För medarbetare som presterar bra men redan ligger högt i lön rekommenderas typiskt sett medelhög löneökning.
  • För medarbetare som ligger lågt i lön och presterar bra rekommenderas vanligtvis hög löneökning.
  • För medarbetare som presterar enligt förväntan rekommenderas löneökning i linje med budget.
  • För medarbetare som ligger lågt i lön och underpresterar rekommenderas begränsad eller ingen löneökning alls. För dessa medarbetare behövs istället en utvecklingsplan som gör det möjligt för dem att prestera bättre framåt. Här behöver ni ha koll på vad kollektivavtalet säger för det kan finnas en individgaranti.

 

Så väljer ni rätt lönematris

Ska ni välja vilken typ av lönematris som ska användas av cheferna under lönerevisionen? Välj den modell som går i linje med verksamhetens strategi för att kommunicera löneökningar.

Ni behöver också hitta en balans i hur stora skillnaderna ska vara på den rekommenderade differentieringen (%) mellan medarbetare som presterar bra och mindre bra samt har en relativt hög respektive låg lön.

Om ni använder en matris med procentsatser behöver dessa beräknas så att budgetramen hålls när cheferna följer riktlinjerna. 

 

Ta hjälp av RewardSmarters HR-verktyg! 

Här kan du använda ett enkelt och effektivt verktyg för beräkning av procentsatser i lönematrisen → 

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.