Inför lönerevision – checklista för HR

För många företag närmar sig nästa års lönerevision med stormsteg och förberedelser behöver göras för att säkerställa en smidig och framgångsrik process. Här följer en checklista med tips som vi hoppas kan hjälpa dig och ditt HR-team i arbetet.

Processen förra året

Utvärderade ni lönerevisionen förra året? Vilka framgångsfaktorer och utvecklingsområden identifierades? Har ni en plan för hur ni ska ta dessa vidare? Om ni inte hunnit ta fram en plan, lägg in tid för detta i planeringen.

Tips på hur du kan utvärdera en lönerevisionsprocess →

 

System och verktyg

Har ni bra verktyg på plats så att det blir en smidig process för både chefer och HR? Om ni inte är helt nöjda är det hög tid att kolla på alternativa leverantörer så ni hinner i mål med inköpsprocessen innan lönerevisionen drar igång.

 

Lönepolicy och riktlinjer

Är befintliga policys, riktlinjer och andra interna dokument uppdaterade och tillräckligt tydliga? Gör en genomgång av existerande dokument och stäm av med kollegor och medarbetare så ni delar bild.

 

Utbildning och träning

Är företages lönepolicy och riktlinjer tillräckligt förankrade hos cheferna? Känner de sig trygga med kommande utvecklings- och lönesamtal? Undersök om det finns behov av utbildningsinsatser inom något område.

 

Lönekartläggning

Har ni genomfört årets lönekartläggning? Visar resultatet att grupper av medarbetare bör prioriteras i lönerevisionen eller har det kommit fram andra utvecklingsområden kopplat till lönesättning? Realisera åtgärdsplanen.

 

Marknadslöner

Vad sker i omvärlden och hur betalar ni era anställda i jämförelse med marknaden? Är den totala ersättningen (inkl. förmåner, pension etc.) marknadsmässig så ni kan attrahera rätt personer och behålla nyckelkompetens? Gör en benchmark av era löner mot marknadsdata så att ni får koll på om det är medarbetare som behöver prioriteras vid nästa lönerevision.

 

Tid- och processplan

Hur ser processen ut från och med nu fram till utbetalning av de nya lönerna? Vilka olika aktiviteter ska genomföras och när i tiden behöver de genomföras? Gör en tydlig processplan med ansvarsfördelning och tänk till hur kommunikationen med samtliga involverade kan bli så tydlig som möjligt.

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.

Så utvärderar ni årets lönerevision

Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevision är avslutad är det bra att i närtid göra en utvärdering. Här är tips på frågor för att fånga framgångsfaktorer och utvecklingsområden.