Vad avgör löneintervallet för ett visst jobb?

7 jan, 2019

När företagets lönestruktur ska bestämmas och löneintervall för olika arbeten ska sättas behöver man ta hänsyn till ett antal olika faktorer.

1. Befintliga löner

Eftersom lönestrukturen kommer att skapa förväntningar hos chefer och medarbetare om möjlig löneutveckling behöver löneintervallet för respektive funktion vara realistiskt i förhållande till befintliga löner. Vad betalar ni idag? Vad kommer ni behöva betala i framtiden för att attrahera rätt medarbetare?

2. Marknadslöner

Eftersom företaget inte kan avvika alltför mycket från lönerna i branschen måste marknadslönerna påverka löneintervallen. Om lönerna ligger lägre än marknaden i stort kan företaget få problem att rekrytera och behålla rätt medarbetare. Hur behöver ni ligga till i jämförelse med marknaden för att kunna attrahera kritiska kompetenser?

3. Företagets ekonomi

Vilka resurser företaget har påverkar vilka löner företaget kan och/eller vill betala.

4. Företagets lönepolicy

Företagets syn på lön och löneutveckling påverkar i hög grad företagets lönestruktur. Har ni beslutat att matcha marknadsmedianen? Vill eller måste ni som företag vara marknadsledande för att kunna attrahera rätt talanger? Behöver ni betala mer för att ni inte erbjuder bonus? Väljer ni att erbjuda andra förmåner istället för höga löner?

 

Med RewardSmarters HR-verktyg Pay Range Design kan du utifrån intern lönedata och/eller marknadsdata ta fram lämpliga löneintervall för olika funktioner.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med att analysera er marknadsposition och lönestruktur.

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Men hur gör man i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den med chefer och medarbetare? Här ger vi några tips.