Checklista – så skapar du en lönepolicy

Företagets lönepolicy är ett viktigt strategiskt dokument som ska säkerställa en rättvis lönesättning. Den fungerar som ett ramverk för både chefer och medarbetare – så att alla har en gemensam syn på lönesättning och löneutveckling. Här får du en tydlig checklista...

Lönekartläggning: Villkor, förmåner och praxis

En viktig del i en lönekartläggning, utöver kartläggning och analys av löneskillnader, är att gå igenom företagets riktlinjer och policydokument gällande löner och andra anställningsvillkor. Syftet med detta arbete är att säkerställa att villkor, kriterier för...

Lönekartläggning: Analysera mera

Alla arbetsgivare ska enligt lag varje år göra en lönekartläggning för att säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning. När all data finns tillgänglig är det ett utmärkt tillfälle för HR att undersöka fler aspekter av företagets...

Välj rätt metod för arbetsvärdering

Arbetsvärdering, eller befattningsvärdering som det också kallas, ger en bild av olika arbetens tyngd inom organisationen. Med tyngd avses arbetets komplexitet, ansvar och den erfarenhet som krävs för arbetet. Resultatet används bl.a. för jobbarkitektur, gruppering av...

Årsplan för HR – med fokus på C&B processerna

Nytt år, nya möjligheter och ett bra tillfälle att få interna strukturer och stödsystem på plats. För dig som arbetar inom HR och ansvarar för processer inom Compensation & Benefits har vi satt samman en årsplan som visar de viktigaste aktiviteterna under året....

Olika former av belöningssystem

Många företag har någon form av belöningssystem för att attrahera och behålla nyckelpersoner, motivera de anställda att prestera bättre och jobba mot samma mål. Belöningssystem är ett komplement till den vanliga lönen. Vad utmärker ett bra belöningssystem? En viktig...