Olika former av belöningssystem

Många företag har någon form av belöningssystem för att attrahera och behålla nyckelpersoner, motivera de anställda att prestera bättre och jobba mot samma mål. Belöningssystem är ett komplement till den vanliga lönen.

Vad utmärker ett bra belöningssystem?

En viktig utgångspunkt är att belöningssystemet kopplas till företagets övergripande mål, organisationens struktur, kultur och de anställda. Det ska vara tydligt hur belöningssystemet fungerar, vad syftet är samt hur medarbetaren själv kan påverka utfallet. Målen måste vara realistiska och mätbara. Det behöver också finnas en plan för hur man kan utveckla belöningssystemet efter hand, så att det alltid är attraktivt och motiverande.

 

Olika typer av belöningssystem

Bonus
Bonus bygger på att medarbetaren ska uppnå ett eller flera fördefinierade mål. Utfallet varierar utifrån uppfyllda ekonomiska, kvalitativa och kvantitativa resultat. Bonus kan vara kopplad till personlig prestation och/eller en grupps eller hela företagets resultat. Bonusen kan vara en fast summa eller andel av lönen.

Läs mer om bonusprogram →

Resultatlön och säljbonus
Resultatlön är en rörlig ersättning som baserar sig på medarbetarens prestationer under en viss period. En vanligt förekommande resultatlön är provision och kan t.ex. utgöra en procentuell andel av försäljningen under en månad.

Vinstdelning/Medarbetarbonus
Vinstdelning, ibland kallad medarbetarbonus, bygger på företagets resultat och innebär att medarbetare kan få del av företagets överskott. Utbetalningen kan i grunden ske på två sätt, antingen direkt utbetalning av vinstandel eller i form av avsättning till vinstandelsfond. Det är vanligt att vinstdelning är begränsad till en månadslön.

 

Mer än pengar motiverar

Inför införande av ett belöningssystem i organisationen bör man vara medveten om att de är lätta att införa, men desto svårare att ta bort och risk finns för att de tas för givna efter en tid. Det är därför nödvändigt att se till företagets kostnadsnivå och lönsamhetsperspektiv innan beslut fattas.

Det är i många fall enkelt att ge belöning av ekonomisk karaktär, t.ex. bonus, men det kräver god ekonomisk lönsamhet. Företag som inte har möjlighet att ge stora ekonomiska belöningar får se till andra möjliga belöningar. Att medarbetare får möjlighet till att utvecklas inom organisationen, får bekräftelse genom att synas och tydligt mandat att fatta beslut kan i många fall leda till en win-win situation. Andra typer av belöningar som t.ex. flexibla arbetstider, flexibel arbetsplats, extra ledighet och volontärarbete på arbetstid brukar också vara populära. Viktigt är att hitta rätt utifrån företagets förutsättningar och vad som tilltalar de medarbetare som man vill attrahera och behålla inom organisationen.

 

Vilka belöningsformer passar just ert företag? Hör av dig till oss om ni behöver hjälp med att se över hur ni på bästa sätt belönar era medarbetare.

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.