Checklista – design och implementering av bonusprogram

Bonus används som styrmedel, för att tydliggöra prioriteringar och motivera såväl företagsledningen som chefer och medarbetare att prestera bättre. Bonus har fördelen av att vara en rörlig kostnad för företaget som varierar utefter lönsamheten. Här följer en checklista som hjälper dig med strategi, design och implementering av bonusprogram.

 • Vad är syftet med ett bonusprogram?
 • Vilka anställda ska omfattas av bonusprogram? Ska programmet utformas olika för olika grupper av anställda beroende på nivå i organisationen?
 • Vad erbjuder konkurrenterna och hur ser det ut på marknaden i övrigt? Hur vill ni som företag positionera er i förhållande till marknaden?
 • Vilka finansiella mål och icke-finansiella mål bör ni ha? Hur ska fördelningen/viktningen se ut mellan målen?
 • Hur bör de finansiella målen mätas? Resultatet globalt – för landet – för funktionen?
 • Ska ni ha individuella mål och/eller gemensamt mål för teamet/funktionen? Vad är bäst kopplat till företagets övergripande mål?
 • Hur ska bonusintervallen se ut? Min-Taget-Stretch
 • Sätt ett tydligt ramverk:
  – Hur mäts målen, på årsbasis eller halvår/kvartal?
  – Vilka kriterier måste vara uppfyllda på företagsnivå för att bonus ska betalas ut?
  – Bonustak, dvs. hur stor bonus kan maximalt utgå? Olika bonustak för olika yrkesgrupper?
  – Återkallande av bonusprogrammet, är det möjligt? När och hur går det till? Vad lovar ni?
  – Utbetalning av bonus (antal ggr/år, när under året, hur hanteras bonus till medarbetare som börjat sin anställning under året etc.)
  – Bonusprocessen – hur ser den ut? Ansvar, kontroll och kommunikation.
 • Undersök, utvärdera och ta beslut om vilket verktyg/system som ska stödja hanteringen av bonusprocessen.
 • Hur och när ska utvärdering av bonusprogrammet ske? Hur ser processen ut för att förändra bonussystemet?
 • Hur ska ni kommunicera kring bonus så att det blir tydligt hur programmet ser ut och hur medarbetarna kan påverka resultatet?

Slutligen, förenkla! Gör designen av bonusprogrammet, processen och kommunikationen så enkel och tydlig som möjligt. Om deltagarna i bonusprogrammet inte förstår hur det är uppbyggt och hur de kan påverka sin bonus, kommer programmet troligtvis inte heller skapa det incitament som var målet.

 

En sak är säker gällande design av bonusprogram, samma modell fungerar inte för alla verksamheter. Hör av dig till oss om ni behöver stöd i arbetet med att designa ett bonusprogram som är rätt för er.

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.

Så utvärderar ni årets lönerevision

Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevision är avslutad är det bra att i närtid göra en utvärdering. Här är tips på frågor för att fånga framgångsfaktorer och utvecklingsområden.