Vad påverkar löneintervallet för en befattning?

Löneintervall, också kallat lönespann, är kopplade till företagets övergripande lönestruktur och visar vad företaget anser vara rimlig lönenivåer för olika befattningar och rimliga löneskillnader inom befattningen. När man inom företaget tar fram en önskad...

Lönesättning – en guide för HR

Att sätta lön är en utmanande uppgift. HR har därför en viktig roll i att stötta cheferna och organisationen i samband med lönesättning. Det gäller både vid rekrytering och lönerevision. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord. 1....

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur gör det enklare för verksamheter att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Lönestrukturen visar vad företaget betraktar som rimliga löner för olika befattningar. Den fungerar också som stöd för chefer i samtal om löneutveckling med...

Benchmarking av löner – att tolka och använda marknadsdata

Hur betalar ni era anställda i jämförelse med marknaden? Över, under eller i linje med marknadsmedian? En viktig del i HR-arbetet är att ha koll på vad som är marknadsmässig ersättning för olika typer av befattningar. Marknadslönedata ger ett bra stöd vid...

Lönekartläggning: Villkor, förmåner och praxis

En viktig del i en lönekartläggning, utöver kartläggning och analys av löneskillnader, är att gå igenom företagets riktlinjer och policydokument gällande löner och andra anställningsvillkor. Syftet med detta arbete är att säkerställa att villkor, kriterier för...

Lönekartläggning: Analysera mera

Alla arbetsgivare ska enligt lag varje år göra en lönekartläggning för att säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning. När all data finns tillgänglig är det ett utmärkt tillfälle för HR att undersöka fler aspekter av företagets...