Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering

11 feb, 2020

Befattningsvärdering handlar om att värdera olika arbetens tyngd inom företaget. Resultatet ger en intern hierarkisk struktur och bra underlag för att kunna sätta rätt löner.

I intervjuer och samtal med chefer, som ligger till grund för värdering av deras direktrapporterandes roller, kan det ibland uppstå missförstånd om vad som är relevant för bedömningen. En vanlig missuppfattning är att det handlar om individerna och deras titlar. Faktum är att man inte ska ta hänsyn till individen som innehar den aktuella befattningen vid befattningsvärdering utan bara analysera befattnings ansvar, komplexitet, krav på kompetens och erfarenhet. Naturligtvis kan erfarenheten och kompetenser som nuvarande befattningshavare innehar ge en vägledning, men det måste inte vara ledande.

Att visualisera en bild av en tom stol kan hjälpa till att tänka bort personen som innehar befattningen. Be chefen tänka sig att personen som nu har befattningen slutar och chefen behöver rekrytera. Vilken kompetens och erfarenhet krävs för att axla befattningen? Vilka typer av befattningar bör personen tidigare haft för att ha relevant erfarenhet? Vilka är de mest kritiska utmaningarna befattningen behöver hantera?

Så om det blir för mycket fokus på medarbetarens kompetens, erfarenhet etc. under ett befattningsvärderingsprojekt är vårt tips att påminna chefen om bilden av den tomma stolen.

 

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Men hur gör man i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den med chefer och medarbetare? Här ger vi några tips.