Utebliven bonus kräver tydlig kommunikation till de anställda

15 jan, 2020

Visar bokslutet vikande finansiella siffror? Slår det negativt på ert bonusutfall? Då är kommunikationen till medarbetarna viktigare än någonsin för att bibehålla bonusprogrammets trovärdighet och medarbetarnas motivation.

Här följer en enkel kommunikationsmodell som du som jobbar inom HR kan dela med företagets chefer.

1. Omvärlden
Förklara övergripande tecken på avmattning i konjunkturen och hur det påverkar branschen.

2. Företaget
Utifrån ovan kontext, förklara hur företaget påverkas givet marknadsnärvaro och kundernas efterfrågan på era produkter och tjänster. Tydliggör att bonus är en rörlig ersättning vars utfall påverkas av hur företaget går.

3. Team och individ
Fortsätt med att bryta ner detta till respektive avdelning och hur teamets arbete och resultat påverkats av ovan förutsättningar. Knyta an dialogen till medarbetarens prestation. Om prestationen varit god, kommer detta även att premieras i lönerevisionen.

4. Vägen framåt
Kommunicera nya realistiska mål för 2020 utifrån hur förutsättningarna ser ut just nu. Gå igenom de spännande initiativ och projekt ni har framför er.

Tanken är att öka förståelsen hos medarbetare för att säkra att bonusprogrammet inte uppfattas som ett lotteri, utan som en fungerande rörlig ersättningsform för att motivera och styra medarbetarna.

 

Fler artiklar om bonus

Checklista – design och implementering av bonusprogram

Olika former av belöningssystem

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Men hur gör man i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den med chefer och medarbetare? Här ger vi några tips.