Utebliven bonus kräver tydlig kommunikation till de anställda

Visar bokslutet vikande finansiella siffror? Slår det negativt på ert bonusutfall? Då är kommunikationen till medarbetarna viktigare än någonsin för att bibehålla bonusprogrammets trovärdighet och medarbetarnas motivation.

Här följer en enkel kommunikationsmodell som du som jobbar inom HR kan dela med företagets chefer.

1. Omvärlden
Förklara övergripande tecken på avmattning i konjunkturen och hur det påverkar branschen.

2. Företaget
Utifrån ovan kontext, förklara hur företaget påverkas givet marknadsnärvaro och kundernas efterfrågan på era produkter och tjänster. Tydliggör att bonus är en rörlig ersättning vars utfall påverkas av hur företaget går.

3. Team och individ
Fortsätt med att bryta ner detta till respektive avdelning och hur teamets arbete och resultat påverkats av ovan förutsättningar. Knyta an dialogen till medarbetarens prestation. Om prestationen varit god, kommer detta även att premieras i lönerevisionen.

4. Vägen framåt
Kommunicera nya realistiska mål för nästa år utifrån hur förutsättningarna ser ut just nu. Gå igenom de spännande initiativ och projekt ni har framför er.

Tanken är att öka förståelsen hos medarbetare för att säkra att bonusprogrammet inte uppfattas som ett lotteri, utan som en fungerande rörlig ersättningsform för att motivera och styra medarbetarna.

 

Fler artiklar om bonus

Checklista – design och implementering av bonusprogram

Olika former av belöningssystem

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.

Så utvärderar ni årets lönerevision

Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevision är avslutad är det bra att i närtid göra en utvärdering. Här är tips på frågor för att fånga framgångsfaktorer och utvecklingsområden.