Lönesättning i sju enkla steg

Att sätta lön är en utmanande uppgift. HR har därför en viktig roll i att stötta cheferna och organisationen i samband med lönesättning. Det gäller både vid rekrytering och lönerevision. Denna artikel beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.

1. Utveckla en tydlig lönepolicy

Att ta fram en lönepolicy är något som HR gör i samarbete med ledningen. Den beskriver bland annat:

  • vilka faktorer som påverkar lönen, 
  • hur lönen sätts, 
  • när lönejusteringar får göras, 
  • hur man ska kommunicera lönefrågor internt. 

Om ni redan har en lönepolicy är HR:s uppgift att se till att alla chefer har förstått lönepolicyn och hur den ska tillämpas. Det kan ni göra på flera sätt. 

Genom att beskriva er löneprocess blir det tydligare hur lönerevisionen genomförs och när och hur utvecklings- och lönesamtal genomförs. Löneprocessen kan beskrivas direkt i er lönepolicy eller i ett separat dokument.  

Ladda ner vår guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

 

2. Ta fram lönestruktur och lönespann

HR behöver tydliggöra vad företaget betraktar som rimliga löner för olika befattningar. Med hjälp av lönespann tydliggör ni vilka ingångslöner som är rimliga för respektive befattning och vilken löneutveckling som är möjlig inom befattningen.

3. Ta fram interna lönekriterier

HR ska tillsammans med cheferna ta fram ett antal mätbara lönekriterier. Dessa kriterier används för att bedöma medarbetarnas prestationer på ett enhetligt sätt. 

4. Analysera konkurrenter och marknadslöneläget

Som en del av det återkommande arbetet bör HR analysera marknaden för att hålla sig uppmärksam på trender och snabba förändringar. Analys av marknadslönedata och konkurrenters positionering bidrar till att skapa en konkurrenskraftig verksamhet med förmågan att attrahera, behålla och vidareutveckla högpresterande medarbetare. 

5. Utbilda och stötta cheferna i lönesättning

Lönesättning är svårt. Därför är det viktigt att cheferna inte känner sig ensamma i arbetet, utan att de upplever stöd från HR genom hela processen. 

Ibland har medarbetare och chef olika uppfattning om vad som är rätt lön. Då kan chefen behöva stöd från HR för att tydligt kommunicera hur lönen sätts och hur medarbetaren kan påverka sin löneutveckling. 

Genom att minska informationsgapet mellan chef och medarbetare ökar förståelsen för hur lönesättning fungerar. Det ökar medarbetarnas upplevda kontroll och förmåga att påverka sin lön.

Att ha viss dokumentation på plats – lönepolicy, lönekriterier, lönestruktur och marknadslönedata – underlättar, men utesluter inte annan typ av rådgivning eller interna utbildningar.  

Läs också: Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision? 

6. Granska beslut av nya löner

Det är ofta chefens chef som godkänner nya löner i samband med lönerevisionen, detta för att säkra en rättvis löneprocess.  Även HR granskar förslagen innan de kommuniceras för att säkerställa att de ligger inom budget och i linje med företagets riktlinjer.

7. Samordna all kommunikation om lönesättning

Eftersom HR hanterar den administrativa delen av lönesättningen, är det också viktigt att ha en intern kommunikationsplan. Lönefrågor är i allra högsta grad kopplat till motivationen bland medarbetarna. Ni kan hantera medarbetarnas förväntningar med en transparent och tydlig process. Det minskar risken för missnöje eller konflikt i samband med att lönerna justeras. 

Det är också viktigt att skapa förståelse för att det inte bara handlar om lön, utan om den totala kompensation som företaget erbjuder. Där ingår – förutom lön och pension – möjlighet till flexibla arbetstider, distansarbete, friskvård, försäkringar, olika former av utvecklingsmöjligheter med mera.

Rätt strategi gör lönesättningen enklare

Hur ert företag ser ut påverkar såklart vilka delar som är högst prioriterade. HR har en viktig roll för att göra lönesättningen rättvis genom hela organisationen och på så vis bidra till en utvecklande arbetsmiljö. 

Genom att etablera en tydlig lönepolicy, utveckla en konkurrenskraftig lönestruktur, använda mätbara lönekriterier och erbjuda stöd till cheferna stöttar HR hela organisationen i löneprocessen. 

Tillsammans skapar ni en framgångsrik process för lönesättning som gynnar både medarbetare, chefer och företaget som helhet.

📍 LÄR DIG MER OM LÖNESÄTTNING

”Lönesättning för HR” ger dig och ditt HR-team rätt kompetens för att stötta era chefer i frågor om lönesättning.

Utbildningen ger svar på frågor som:

  • Vad är rätt lönenivå för en medarbetare?
  • Vad är rimliga löneskillnader mellan medarbetare som har samma befattning?
  • Hur arbetar man med lönespann kopplat till rekrytering och lönerevision?

Läs mer →

 

Kunskap, tips och nyheter direkt till din inkorg!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

 

Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Att sätta rätt lön är en utmanande uppgift. HR har därför en viktig roll i att stötta cheferna och organisationen i samband med lönesättning. Så hur kan HR prata med chefer om lönesättning? Svaret på det hittar du i denna guide.

Hur gör man en lönekartläggning?

Hur gör man en lönekartläggning?

Få svar på alla dina frågor om lönekartläggning. Detta är en guide för HR som förklarar hur du praktiskt genomför en lönekartläggning.