Inför lönerevision 2020 – checklista för HR

4 nov, 2019

lönerevision 2020

För många företag närmar sig nästa års lönerevision med stormsteg och förberedelser behöver göras för att säkerställa en smidig och framgångsrik process. Här följer en checklista med tips som vi hoppas kan hjälpa dig och ditt HR-team i arbetet.

Processen 2019

Utvärderade ni lönerevisionen 2019? Vilka framgångsfaktorer och utvecklingsområden identifierades? Har ni en plan för hur ni ska ta dessa vidare? Om ni inte hunnit ta fram en plan, lägg in tid för detta i planeringen.

Tips på hur du kan utvärdera en lönerevisionsprocess »

 

System och verktyg

Har ni bra verktyg på plats så att det blir en smidig process för både chefer och HR? Om ni inte är helt nöjda är det hög tid att kolla på alternativa leverantörer så ni hinner i mål med inköpsprocessen innan lönerevisionen drar igång.

 

Lönepolicy och riktlinjer

Är befintliga policys, riktlinjer och andra interna dokument uppdaterade och tillräckligt tydliga? Gör en genomgång av existerande dokument och stäm av med kollegor och medarbetare så ni delar bild.

 

Utbildning och träning

Är företages lönepolicy och riktlinjer tillräckligt förankrade hos cheferna? Känner de sig trygga med kommande utvecklings- och lönesamtal? Undersök om det finns behov av utbildningsinsatser inom något område.

 

Lönekartläggning

Har ni genomfört årets lönekartläggning? Visar resultatet att grupper av medarbetare bör prioriteras i lönerevisionen eller har det kommit fram andra utvecklingsområden kopplat till lönesättning? Realisera åtgärdsplanen.

 

Marknadslöner

Vad sker i omvärlden och hur betalar ni era anställda i jämförelse med marknaden? Är den totala ersättningen (inkl. förmåner, pension etc.) marknadsmässig så ni kan attrahera rätt personer och behålla nyckelkompetens? Gör en benchmark av era löner mot marknadsdata så att ni får koll på om det är medarbetare som behöver prioriteras vid nästa lönerevision.

Få koll på vilken marknadsdata du ska använd vid benchmarking av löner »

 

Tid- och processplan

Hur ser processen ut från och med nu fram till utbetalning av de nya lönerna? Vilka olika aktiviteter ska genomföras och när i tiden behöver de genomföras? Gör en tydlig processplan med ansvarsfördelning och tänk till hur kommunikationen med samtliga involverade kan bli så tydlig som möjligt.

 

Fler artiklar om lönerevision

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision? »

Analysera resultatet av årets lönerevision »

Utvärdera årets lönerevision »

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Men hur gör man i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den med chefer och medarbetare? Här ger vi några tips.