Lönekartläggning: Analysera mera

25 jun, 2020

Alla arbetsgivare ska enligt lag varje år göra en lönekartläggning för att säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning. När all data finns tillgänglig är det ett utmärkt tillfälle för HR att undersöka fler aspekter av företagets lönesättning. Att kunna bidra med ytterligare insikter, utöver DO:s utgångspunkt, har strategisk bäring och är värdeskapande för organisationen.

Testa er lönepolicy

En sammanställning av företagets löner för olika befattningar kommer göra det tydligt om ni belönar det ni vill belöna. Finns det ett önskvärt samband mellan medarbetarnas löneläge och prestation över tid?

Benchmarking av företagets löneläge

När arbetet med arbetsvärdering är genomfört har ni en bra grund som kan nyttjas för att göra benchmark mot marknadslönedata. Hur ligger ni till lönemässigt i jämförelse med marknaden? Följer löneläget er lönepolicy?

Lönesättning inom olika avdelningar och geografiska enheter

En lönekartläggning ger en tydlig bild av organisationens lönestruktur, medellöner och lönespridning för olika befattningar. Det kan vara intressant att titta närmare på hur mycket det skiljer i lönenivå mellan olika grupper och mellan olika avdelningar och enheter. Är det rimliga skillnader eller behövs det göras justeringar?

Löneskillnad mellan nyanställda och mer erfarna medarbetare

En intressant analys att göra för alla grupper oavsett om det finns en könsmässig löneskillnad eller inte är att belysa kopplingen erfarenhet och lön. Lättast är det att göra det via ett plotterdiagram där lön och erfarenhet utgör varsin axel. Om medellönen är lika men kvinnorna i en grupp är betydligt mer erfarna än männen kan det vara intressant att fråga sig varför detta inte avspeglas i lönenivåerna.

En annan intressant analys är att kolla på eventuella löneskillnader mellan medarbetare och chefer som tillhör samma likvärdiga grupp. Om alla parametrar är lika (ålder, prestation etc), ligger cheferna högre i lön?

Löner utanför lönespannet

Utöver de analyser som ska inkluderas enligt kraven från DO avseende lönespridning är det intressant att kolla på samtliga som ligger utanför lönespannet för gruppen. Går det att se något mönster? Exempelvis att majoriteten av medarbetare utanför spannet tillhör en viss demografisk grupp.

Fördelning mellan män och kvinnor på chefsnivå

Många företag arbetar aktivt med att få till en jämnare könsbalans på chefsnivåerna, där idag ofta männen är i majoritet. Lönekartläggningen ger en bra bild av nuläget och hur företagets framtida talangpool ser ut. Rekryterar ni jämställt till chefsnivåer? Befordras män och kvinnor i samma relativa utsträckning?

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Men hur gör man i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den med chefer och medarbetare? Här ger vi några tips.