Årsplan för HR – med fokus på C&B processerna

Nytt år, nya möjligheter och ett bra tillfälle att få interna strukturer och stödsystem på plats. För dig som arbetar inom HR och ansvarar för processer inom Compensation & Benefits har vi satt samman en årsplan som visar de viktigaste aktiviteterna under året. Detta för att ge dig framförhållning och stöd i det kommande arbetet. Det kan självklart variera mellan olika företag när de olika processerna sker under året så stäm av och justera mot ditt företags övergripande årsplan.

 

Kvartal 1 – Bonus och lönerevision

För de företag som har bonus, STI, variable pay, baserat på årsresultatet, är detta en intensiv period. Individuell måluppfyllelse ska utvärderas och bonusutfall baserat på verksamhetens resultat ska beräknas, godkännas, kommuniceras och betalas ut.

I kvartal 1 drar även lönerevisionen igång för de flesta företag. Här stöttar HR lönesättande chefer med information om ramarna för årets lönerevision, gällande avtal, steg i processen, principer för lönesättning, lönesamtal m.m. HR kan ge cheferna bra förutsättningar genom stödjande modeller, verktyg, checklistor och ev. utbildningsinsatser.

Läs mer om hur HR kan stötta cheferna vid lönerevision →

Kvartal 2 – Lönerevisionen fortsätter och ad-hoc analyser

Lönerevisionen fortsätter för de flesta företag en bit in i kvartal 2. Cheferna beslutar om hur de vill fördela lönepotten bland sina anställda. HR sammanställer chefernas löneförslag som sedan ofta godkänns enligt farfarsprincipen. Om det finns kollektivavtal sker förhandlingar med facket utifrån vad som står i avtalet. Utvärdering av lönerevisionen sker när den avslutats, här belyses både framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

Ad-hoc analyser av olika slag kan bli aktuella. T.ex. kan nya roller behöva värderas och löner för nya medarbetare bestämmas.

Vad är rätt lön vid rekrytering? →

 

Kvartal 3 – Lönekartläggning och budgetarbete

Lönekartläggning kan genomföras när som helst under året. Vi har här valt att lägga den i kvartal 3 för att hinna bli klar innan nästa lönerevision. Resultatet är en viktig utgångspunkt för lönejusteringar och prioriteringar.

Under kvartal 3 påbörjas även budgetarbetet inför nästa år. HR stöttar finansavdelningen med kalkyler av antal anställda, lönesummor och budgetprognos för nästa lönerevision.

 

Kvartal 4 – Förberedelse inför lönerevision och ersättning till ledande befattningshavare

Inför nästa års lönerevision är det viktigt att ha koll på hur de anställda ligger till i jämförelse med marknaden och intern lönestruktur. Här gör HR olika löneanalyser, ser över befattningsvärderingar/yrkeskategorisering, lönespann för olika yrkesgrupper m.m.

I kvartal 4 sker ofta översyn av det totala ersättningspaketet till företagets ledande befattningar. HR får ofta i uppdrag av styrelsen och ersättningskommittén att göra en sammanställning på hur chefernas ersättning ligger till i jämförelse med relevant marknadsdata. Denna sammanställning tillsammans med chefernas prestation under året ligger till grund för beslut om lönejusteringar.

 

Detta är ett exempel på årsplan. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att se över era löneprocesser och ta fram en detaljerad årsplan som passar er specifika verksamhet.

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.

Så utvärderar ni årets lönerevision

Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevision är avslutad är det bra att i närtid göra en utvärdering. Här är tips på frågor för att fånga framgångsfaktorer och utvecklingsområden.