Välj rätt metod för arbetsvärdering

24 sep, 2019

Arbetsvärdering, eller befattningsvärdering som det också kallas, ger en bild av olika arbetens tyngd inom organisationen. Med tyngd avses arbetets komplexitet, ansvar och den erfarenhet som krävs för arbetet. Resultatet används bl.a. för jobbarkitektur, gruppering av likvärdiga arbeten vid lönekartläggning och för att kunna göra relevanta marknadslönejämförelser.

 

Hur fungerar arbetsvärdering?

Arbetsvärdering handlar om att värdera de krav som ställs i ett arbete för att få fram en intern hierarkisk struktur. Ett arbetsvärderingssystem ger ett konsekvent tillvägagångssätt för att värdera olika roller och risken för subjektiva bedömningar minimeras.

Det finns två metoder för arbetsvärdering, poängbaserad respektive nivåbaserad. En nivåbaserad metod ger en grövre indelning och passar bra om man vill skapa en indelningsgrund för marknadslönejämförelse. Vill man istället kunna ta fram en lönestruktur och noggrannare analysera skillnader mellan olika jobb, göra lönekartläggning etc. är ofta arbetsvärdering med stöd av ett poängbaserat värderingssystem ett bättre val.

 

Vilka kriterier tittar man på i en arbetsvärdering?

När man värderar ett arbete gör man en strukturerad genomgång av arbetets svårighetsgrad utifrån ett antal kriterier, kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. Utifrån inriktning och mål med verksamheten kan något kriterium viktas högre än övriga. Allt vägs samman till en helhet som ger en gradering eller poäng som kan jämföras mellan arbeten.

 

Olika verktyg och system för arbetsvärdering

Det finns flera etablerade arbetsvärderingssystem på marknaden, IPE, Bas, Broadbanding och Global Grades är några av de större konsultbolagens system. Flera leverantörer som erbjuder system för lönekartläggning har utvecklat egna lösningar så att de kan erbjuda kunden en helhetslösning för lönekartläggning.

Fördelen med att använda ett etablerat arbetsvärderingssystem vid t.ex. lönekartläggning är att du inte blir beroende av en specifik systemleverantör för framtiden. Dessutom får du ett bra underlag som kan användas för att göra benchmark mot marknadslönedata, vilket är en vanlig och viktig del av C&B-arbetet.

 

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Men hur gör man i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den med chefer och medarbetare? Här ger vi några tips.